Kto może wziąć udział?

Grupa docelowa projektu to 264 osób (137K/127M) dorosłych, w wieku 25lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 wł.) pracujących,  uczących się lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na obszarze powiatu kieleckiego, koneckiego lub skarżyskiego woj. świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy zainteresowane są potwierdzeniem,  nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji lub kompetencji w obszarze ICT na poziomie podstawowym,

w tym:

– 211 osób (112K/99M)pozostających bez zatrudnienia;

– 58 osób (31K/27M)z niepełnosprawnościami;

– 79 osob (42K/37M) w wieku powyżej 50 lat.

Dodatkowe kryteria punktowe na etapie rekrutacji przysługują osobom:

-wiek 50+ (oświadczenie o wieku) – 2pkt,

-osoba z niepełnosprawnościami (orzeczenie) – 2pkt,

-osoba bez zatrudnienia (oświadczenie/zaświadczenie z PUP) – 2pkt,

-osoba zamieszkała na terenach wiejskich (oświadczenie) – 1pkt,

-dochody poniżej minimum socjalnego na członka rodziny (oświadczenie) – 1pkt.